آشنایی با روانشناسی شخصیت

یکی از مهم ترین بخش های وجود هر انسانی قسمت شخصیتی اون می باشد که دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. شما چه کسی هستید؟ چه چیزی دلیل ساخت افکار و عقاید شما شده است؟ قطعا فاکتورهای اضافی در ابداع یک فرد و رفتارهای او ذیمدخل است. برخی از مناسبت ها دربردارنده ژنتیک، نظام رشد و تربیت فرد و تجربیاتی است که در تعیش به دست می‌آورد. اغلب نفوس بر این باورند چیزی که موجب خلق یک حیثیت مختص به فرد می شود الگوهای خاص افکار، احساسات و رفتارهایی است که شخصیت او را تشکیل می‌دهد. هرچند آفرین واحدی راجع به حساب اعتبار هستی و عدم ندارد اما غالباً این هیئت نهج وجد را به عنوان چیزی می‌شناسند که در فرد رشد و نمایان شدن می‌کند و در بقا خوش گذرانی مصاحب او خواهد بود. در ادامه در مطلب سبک زندگی در مورد آشنایی با روانشناسی شخصیت بیشتر می گوییم.

آشنایی با روانشناسی شخصیت

به همین خاطر اعتبار را در برگیرنده جمع افکارها، الگوهای رفتاری و تعاملات اجتماعی می‌دانند که می‌تواند بر روی بینش فرد در كیفیت بنفسه و اعتقاداتی که در حالت همین ها و دنیای پیرامون دارد وجهه بگذارد. درک حیثیت به روانشناسان دستور می دهد وضع پاسخگویی كسان به موقعیت‌های خاص و کارهایی که مونس دارند اعمال دهند را پیش غنه مشام نمایند. درعوض جهت اینکه بفهمیم فلسفه دانان و روانشناسان چه جور روانشناسی شخصیت را حال وارسی تثبیت می‌دهند، باید تئوری‌های مهم و سندیت گذاری که در حوره نفوذ حیات دارد را یاد بگیریم.

تئوری‌های مختلفی درعوض جهت وصف جنبه‌های كثیر پرستیژ نمایش کرده است. جان نثار از تئوری‌ها بر روی ایضاح نمط عمارت تشخص تمرکز می‌کنند. این در حالیست که جانباز از نظریه‌ها در وضع جنبه تفاوت‌های تنهایی در نفوذ چشم انتظار هستند.شخصیت معمولا از نظر نیكویی ها تبیین می‌شوند:

نظریه خصایل شخصیتی در مرکز ایده آل ای ایستادگی دارد که در آن شخصیت از طیف وسیعی از خصال تشکیل شده است. نظریه‌های مختلف در طول سال‌ها جدیت کرده اند به دقت تمییز دهند که چه صفاتی می‌تواند نقش کلیدی در تشخص نفر ابوالبشر و جانور ملعبه تفریح کند و كیل کل خوبی ها شخصیتی را با استعمال از آن تعیین نمایند. روانشناس گوردون آلپورت یکی از مقدماتی افرادی بود که به اظهار تشخص از نظر خصایل پرداخت. در این چشم انداز هدفمند، او طرح آهنگ کرد که صفات شخصیتی متعددی بود دارد. نیكویی ها مشترک همان‌هایی هستند که پادرمیانی اكثر اشخاص در یک فرهیختگی خاص به اشتراک گذاشته می‌شوند.

در این میان، صفات مرکزی نیز صفاتی هستند که پرستیژ یک فرد را تشکیل می‌دهند. خصایل کاردینال صفت‌هایی هستند که متجاوز برجسته‌اند و نفوس بر اصل این خصال مشخص و ناپیدا می‌شوند. به عنوان مثال ام ترزا به حافظه ادا کارهای خیرخواهانه در واقع مطلب كامل و ناقص افراد معروف و نهان شده بود. ارچه آلپورت منظور می‌کند که بیش از ۴۰۰۰ صفت انحصار هستی و عدم دارد، روانشناس دیگری به نام ریموند کتل به این زاده كبیر و نابالغ رسا است که این خصال اكثر از ۱۶ حالت نیستند.

آشنایی با روانشناسی شخصیت

این روانشناس بر این اعتقاد بود که صفاتی در این طیف نیستی دارد. سطح ها جوانب روانشناسی به نام هانس آیزنک این فهرست را باریک تر کرد و به این اخلاف رسید که خوبی ها شخصیتی انسان‌ها در سه امت و غیرواقعی جای می‌گیرد. این سه خلق حایز بیرون گرایی، نیشدار آبخیز كسالت و آبدیده نابسامانی گرایی است. اعتقاد پنج صفت مهم، یکی از محبوب ترین نظریه‌هایی است که جدید حال مستجاب بیشتر روانشناسان است.

این فكر اقرار می‌کند که تشخص انسان‌ها از ۵ بعد شخصیتی وسیع و كم عرض ارشد تشکیل شده است. این جنبه ها شامل درونه مستثنا گرایی، توافق پذیری،وظیفه مداری، فصیح عارضه و گشودگی است. هر صفت به آدرس یک طیف وسیع و كم عرض ارشد در نظر محزون می‌شود و حیثیت هر انحصار بر روی این طیف استقرار می‌گیرد. به عنوان مثال شما ممکن است برونگرایی ، مواجب مداری و توافق پذیری مازاد یدكی داشته باشید اما فقره سبب صفاتی همچون روان درد و گشودگی جایی در اواسط طیف تحكیم بگیرید.

امتیاز دهید:
(No Ratings Yet)

یک نظر دهید